Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.        

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.

 

Meaning of the prayer

  • Praise and glory to the Holy Trinity
  • Reassurance of God’s presence
  • God is everlasting