Bài 1 - lịch sử hình thánh các sách tin mừng

Học sinh sẽ hiểu:
- Ba giai đoạn viết của Tin mừng 
- Tại sao gọi là tin mừng Nhất Lãm.
- Sách Tin Mừng nào được viết đầu tiên.

Bài 2 - nội dung các sách tin mừng

Học sinh sẽ hiểu:
- Mục đích của Tin mừng
- Các sách tin mừng giới thiệu Chúa Kitô là Con Thiên Chúa.
- Các đối tượng của các sách Tin mừng.

Bài 3 - những nét đặc biệt trong tin mừng maccô

Học sinh sẽ hiểu:
- Thánh Maccô là ai
- Sứ điệp tin mừng thánh Máccô.
- Cấu trúc Tin mừng Máccô

Bài 4 - trở lại của thánh Phaolô

Học sinh sẽ hiểu:
- Ý nghĩa về sự mù loà của thánh Phaolô
- Con người mới của thánh Phaolô
- Ý nghĩa của sự trở lại của thánh Phaolô.

Bài 5 - hành trình đầu tiên của thánh Phaolô

Học sinh sẽ hiểu:
- Thứ tự các thành phố mà Phaolô đi qua.
- Kết quả mà cuộc hành trình mang lại.
- Sứ điệp mà thánh Phaolô đã rao giảng.

Bài 6 - hành trình thứ hai của thánh Phaolô

Học sinh sẽ hiểu:
- Thứ tự các thành phố mà Phaolô đi qua.
- Kết quả mà cuộc hành trình mang lại.
- Sứ điệp mà thánh Phaolô đã rao giảng trong cuộc hành trình này.

Bài 7 - hành trình thứ ba của thánh Phaolô

Học sinh sẽ hiểu:
- Thứ tự các thành phố mà Phaolô đi qua.
- Kết quả mà cuộc hành trình mang lại.
- Sứ điệp mà thánh Phaolô đã rao giảng.

Bài 8 - ý nghĩa phép thánh thể

Học sinh sẽ hiểu:
- Sự cần thiết của Thánh Lễ trong cuộc sống người Công giáo
- Những biểu tượng và hành động của nghi thức thánh lễ.
- Sự liên hệ của lễ vượt qua và thánh lễ.

Bài 9 - phép thánh thể trong giáo hội

Học sinh sẽ hiểu:
- Việc cử hành Bí tích thánh thể trong giáo hội sơ khai.
- Việc cử hành bí tích thánh thể thời Trung cổ.
- Ý nghĩa của những thay đổi trong việc cử hành bí tích thánh thể trong Công Đồng Vatican II.
- Bí tích Thánh thể ngày nay.

Bài 10 - lương tâm và việc đưa ra quyết định

Học sinh sẽ hiểu:
- Ý nghĩa về lương tâm.
- Giáo dục lương tâm
- Các nhân đức luân lý
- Lương tâm trưởng thành
- Có thể đưa ra những quyết định có tính Kitô giáo