Bé Muốn Lên Thiêng Dàng

Bé muốn lên thiên đàng nhưng bé hỏng biết làm sao (nè).

Bé muốn lên thiên đàng thì bé phải làm thế nào?

Bé muốn lên thiên đàng phải mến Chúa à nghen.

Bé muốn lên thiên đàng phải yêu hết mọi người.