Kinh Dâng Ngày

Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.

Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Ðức Giáo Hoàng sớm hôm.