Thiếu Nhi

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO

Kinh Sáng Danh

Nguồn Gốc: Sống Ngày Thánh Thể

 

Kinh Sáng Danh

Ý Nghĩa Thánh Thể: Sống Ngày Thánh Thể

Kinh Sáng Danh

Sống Ngày Thánh Thể:  Đối Với Phong Trào. Nội Dung Sống Ngày Thánh Thể

PHONG TRÀO

10 Điều Tâm Niệm 1- 6

Mục Đích: NQ 2.1

 

Bó Hoa Thiêng: Thực hiện

10 Điều Tâm Niệm 1-8

Mục Đích: NQ 2.2

 

Bó Hoa Thiêng: Thực hiện

 

10 Điều Tâm Niệm 1-10

Mục Đích: NQ 2.1 - 2.2

 

Bó Hoa Thiêng: Thực hiện

NGHIÊM TẬP

Thiếu Nhi: Hy Sinh

Đội Trưởng: Vâng Lời

Trình diện cá nhân

Khẩu Lệnh (Lệnh Miệng): Dùng tiếng hô để ra lệnh.

CHUYÊN MÔN: GENERAL  Morse: Biết hết chữ và số. Nhận và dịch được chữ. (listen & decipher short phrases)

First Aid: DRSABC

Morse: Nhận và dịch được câu, giải chậm (listen & decipher short phrases, received slow)

 First Aid: Signs of Stroke

Morse: Nhận và dịch được câu, giải nhanh (listen & decipher short phrases, received fast)

Cyber Safety

CHUYÊN MÔN: NÚT DÂY

Giây xích

Ghế Anh

 

Ghế đơn

Nút chạy (1/2 chân chó) trucker's hitch

 

Nút quai chèo

Nút cứu hỏa

CHUYÊN MÔN: MẬT THƯ

Napolean I

Vòng Dĩa Số / Number Disc

Napolean II

Joint Morse Character

Phaolô

Chuồng Bồ Câu / Pigeon pen

Điện Thoại / Phone Number

CHUYÊN MÔN: BÀI HÁT

Thiếu Nhi Ca (1st half)

Anh Em Ta Về

Thiếu Nhi Ca (2nd half)
Bác Ái

Mang Lửa Về Tim
Manna Cho Em