Mưa Rơi / Rain Drop

O=n: Mưa rơi theo hướng
Bản Tin:

 

Giải: C H U A S G I E E S U T H A N H S T H E E Z = Chúa Giêsu Thánh Thể
* Chữ F không có nghĩa
* Những O=n khác:
 Gió theo hƣớng Đông Bắc ( North East)
 Trời mƣa nhƣng không gió (Vertical)