Nối Số Ghép Hình / Connect the dots

O=n: Theo số thứ tự
Bản Tin:

Câu hỏi: Cây này là cây gì?
Giải: Cây thông