Khẩu Hiệu

Khẩu Lệnh (Lệnh Miệng)

Dùng tiếng hô để ra lệnh.

A. Tuổi Thơ: ĐƠN SƠ

B. Ấu Nhi: NGOAN

C. Thiếu Nhi: HY SINH

D. Nghĩa Sĩ: CHINH PHỤC

E. Đội Trưởng: VÂNG LỜI

F. Huynh Trưởng: PHỤNG SỰ

G. Trợ Tá: PHỤC VỤ

 

Thủ Lệnh (Lệnh Tay)

Dùng tay ra lệnh. Thường dùng tay phải để ra lệnh.