Mục Đích của Phong Trào

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nhằm hai mục đích tổng quát:

(2.1) Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.

(2.2) Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thiếu Nhi loan truyền Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội.