LOCATION
Good Shepherd Primary School
134 Hyatts Rd, Plumpton NSW 2761
TIME
9:30am to 12:00pm
Xứ Đoàn Trưởng
Têrêsa Nguyễn Ngọc Yến