LOCATION
Sacred Heart Parish Cabramatta
13 Park Road,
Cabramatta NSW 2166
TIME
1:30pm to 4:00pm
Xứ Đoàn Trưởng
Theresa Nguyễn Thị Hạnh Dung