LOCATION
Casimir Catholic College
200 Livingstone Road,
Marrickville NSW 2204
TIME
2:00pm to 4:00pm
Xứ Đoàn Trưởng
Lê Thị Xuân Hân Christina