LOCATION
Good Shepherd Primary School
134 Hyatts Rd, Plumpton NSW 2761
TIME
10:00am to 12:00pm
Xứ Đoàn Trưởng
Maria Đoàn Kathy