LOCATION
St Therese
15 Garrong Road,
Lakemba NSW 2195
TIME
2:30pm to 5:00pm
Xứ Đoàn Trưởng
Gioan Baotixita Nguyễn Van Thắng