DATE
11 November 2018

Reconciliation and practice for the First Holy Communion will be held on Monday 5th of November at 6:30PM.

The sacrament of the First Holy Communion itself will be held on during normal Vietnamese mass at St. Luke's. 11am, Sunday 11th of November.


Ngày Họp Mặt cho Bí Tích Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu sẽ tổ chức vào ngày Thứ Hai, 5/11/2018 lúc 6:30 giở tối.

Trường hợp quý phụ Huynh và con em không tham dự ngày này được thì con em sẽ KHÔNG đủ điều kiện để lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật 11/11/2018.

Location: St Luke's Catholic Church
Address: 1 Beaconsfield St, Revesby NSW 2212