DATE
03 July 2016

Lửa Thiêng III Liên đoàn Nữ Vương Hoà Bình

Sáng ngày 3 tháng 7, đúng 10 giờ, nhiều Huynh trưởng thuộc Liện Đoàn Nữ Vương Hoà bình đã đến tham dự Lửa Thiêng III tại sân trường Delaney College, Granville.

Lửa Thiêng đưọc bắt đầu với phần chào cở, dâng mình và sau đó là các chương trình học hỏi và kết thúc với thánh lễ giáo đoàn vào lúc 5:00 chiều cùng ngày.

LT 3 - 2016